ศูนย์รายงานข้อมูล COVID-19 กฟผ. - รายงานผู้ติดเชื้อ┤ วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:07:03 ├
ผู้ป่วยรายใหม่
ผู้ป่วยยืนยันสะสม
อยู่ระหว่างการรักษา
รักษาหายแล้ว
เสียชีวิต
ตรวจคัดกรองเข้าอาคารพบอุณหภูมิสูง
สถิติ WFA | WFH
ราย
พนักงาน
ราย
ลูกจ้าง
ราย
สนง.กลางราย
ภูมิภาคราย
ราย
พนักงาน
ราย
ลูกจ้าง
ราย
สนง.กลางราย
ภูมิภาคราย
ราย
พนักงาน
ราย
ลูกจ้าง
ราย
สนง.กลางราย
ภูมิภาคราย
ราย
พนักงาน
ราย
ลูกจ้าง
ราย
สนง.กลางราย
ภูมิภาคราย
ราย
พนักงาน
ราย
ลูกจ้าง
ราย
สนง.กลางราย
ภูมิภาคราย
ราย
พนักงาน
ราย
ลูกจ้าง
ราย
W
F
A
ราย
สนง.กลาง
ภูมิภาค
W
F
H
ราย
สนง.กลาง
ภูมิภาค
SMWSoft Studio 1 9 6 9 | Since 2021 April, 07