ชุมชนนักปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวฟ. รวธ.
...ความรู้ที่สะสมเอาไว้ในตัวเป็นสิ่งสำคัญ เป็นเสมือนประทีปสำหรับนำทางเราไปในการปฏิบัติตนในชีวิต...
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับ "ความดี" ๒๕๕๐