ชุมชนนักปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวฟ. รวธ.
...เกิดขึ้นเพื่อเปิดเป็นเวทีกลางในการระดมความคิดแลกเปลี่ยนความเห็น จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ ICT และเชื่อมโยงสู่การผลักดันข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยหวังจะก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ทั้งในแง่ของการพัฒนาคุณภาพ และการแสวงหาความรู้ไปสู่สังคมฐานความรู้...